Algemene voorwaarden

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Dreams & Bulls. In eerste instantie wijst Dreams & Bulls alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kunt u geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.


1. Bedrijfsgegevens

Dreams & Bulls is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Dreams & Bulls B.V. onder nummer 76686604.

Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons via de onderstaande gegevens bereiken:

Hello@dreamsandbulls.com

KvK Nr. 76686604


2. Definities

 • Dag: kalenderdag;

 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 • Dreams & Bulls: weergegeven in artikel 1;

 • Consument: ieder natuurlijk persoon welke een overeenkomst tot het afnemen van een Lidmaatschap aangaat met Dreams & Bulls. Tevens aan te merken als ‘Lid’;

 • Lidmaatschap: een Overeenkomst met Dreams & Bulls welke de Consument toegang verschaft tot het platform van Dreams & Bulls, alsmede de Diensten door Dreams & Bulls aangeboden.

 • Dienst: iedere dienst welke wordt aangeboden door Dreams & Bulls, via de website of via een andere wijze, waaronder (maar niet uitsluitend) begrepen het organiseren van evenementen of gebruik maken van bepaalde aanbiedingen;

 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Dreams & Bulls en Consument tot stand komt;

 • Partijen: Dreams & Bulls en Consument tezamen genoemd;

 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

3. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Dreams & Bulls zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Dreams & Bulls en Consument. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Dreams & Bulls niet van toepassing.

 2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.

 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.

 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Dreams & Bulls en Consument.

4. Overeenkomst Lidmaatschap

 1. De Overeenkomst houdt in het aangaan van een Dreams & Bulls Lidmaatschap, aangeboden door Dreams & Bulls. Tevens kan de Overeenkomst bestaan uit additionele Diensten, zoals beschreven in artikel 5.

 2. De Overeenkomst komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding artikel 6:217 BW.

 3. Het aanbod bestaat uit een Lidmaatschap zoals getoond op de website van Dreams & Bulls.

 4. Bij het Lidmaatschap zijn alle additionele aanbiedingen van toepassing, zoals weergegeven op de Dreams & Bulls website.

 5. Indien Consument overgaat op aanschaf van een door Dreams & Bulls aangeboden Lidmaatschap, geldt betaling van het Lidmaatschap als aanvaarding van het aanbod.

 6. Als uitzondering op artikel 4 lid 5 kan aanvaarding ontstaan uit een mondelinge of schriftelijke toezegging van aanschaf, voordat de betaling heeft plaatsgevonden.

 7. In geval van artikel 4 lid 6 is Consument verplicht het volledige bedrag te voldoen aan Dreams & Bulls.

 8. Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar te rekenen vanaf het moment van aanschaf of indien anders aangegeven voor de periode zoals getoond op de website van Dreams & Bulls.

 9. Prijzen voor het Lidmaatschap zijn zoals weergegeven op de website van Dreams & Bulls en zijn inclusief BTW.

 10. Het staat Partijen in geen geval vrij om eenzijdig de Overeenkomst of gedeeltes van de Overeenkomst te wijzigen.

5. Additionele Diensten

 1. Dreams & Bulls biedt additionele Diensten aan buiten het Lidmaatschap, zoals beschreven in artikel 4.

 2. Additionele Diensten worden aangeboden op basis van de wensen van Consument.

 3. Consument heeft de verantwoordelijkheid om zijn wensen tot in detail te beschrijven aan Dreams & Bulls.

 4. Het is mogelijk dat een additionele Dienst alleen wordt uitgevoerd indien genoeg Consumenten zich hiervoor aanmelden. Dreams & Bulls maakt aan Consument bekend of een minimum aantal aan Consumenten benodigd is voor de uitvoer van een additionele Dienst.

 5. Kosten voor de additionele Dienst vallen buiten de kosten voor het reguliere Lidmaatschap.

 6. Dreams & Bulls maakt aan de hand van de wensen van Consument een prijsopgave op. Prijsopgaves zijn inclusief BTW.

 7. Consument dient de volledige prijs te voldoen voordat de Dienst uitvoerbaar wordt, tenzij anders door Dreams & Bulls aangegeven.

 8. Indien Consument de prijs voldoet en de Dienst onverhoopt door Dreams & Bulls of diens partner(s) wordt afgelast, heeft Consument recht op teruggave van het volledige bedrag.

 9. Indien Consument zelf besluit een Dienst te annuleren, heeft deze alleen recht op teruggave van het bedrag waarover redelijkerwijs geen kosten zijn gemaakt door Dreams & Bulls of diens partner(s).

 10. Tevens kan per Dienst een annuleringstermijn van kracht zijn. Het annuleringstermijn is specifiek aan de Dienst. Indien op een bepaalde Dienst een annuleringstermijn van kracht is, ontstaat dit annuleringstermijn niet automatisch bij een andere Dienst.

6. Uitvoering Dienst

 1. Het uitvoeren van een Dienst welke betrekking heeft op het originele Lidmaatschap, gebeurt op de wijze zoals aangegeven op de website van Dreams & Bulls of op de wijze direct gecommuniceerd met Consument.

 2. Additionele Diensten worden uitgevoerd op de wijze zoals deze direct met Consument zijn gecommuniceerd, dan wel zijn weergegeven op de website van Dreams & Bulls.

 3. Indien een evenement wordt geannuleerd door Dreams & Bulls is het aan Dreams & Bulls om te beoordelen of Consument recht heeft op compensatie. Hiervoor geldt compensatie anders dan besloten in artikel 5 lid 8 en 9.

 4. Indien Dreams & Bulls oordeelt dat Consument recht heeft op compensatie bij annulering, staat het Dreams & Bulls vrij om de wijze, vorm en hoeveelheid van compensatie te bepalen.

 5. Voor de uitvoering van een Dienst is Consument verantwoordelijk voor het verstrekken van de benodigde en juiste informatie.

 6. Een Dienst wordt uitgevoerd op een door Dreams & Bulls aangegeven moment.

7. Beëindiging Lidmaatschap

 1. Een Lidmaatschap eindigt van rechtswege na 1 jaar, te berekenen vanaf het moment van aanschaf.

 2. Tussentijdse opzegging van het Lidmaatschap is niet mogelijk.

 3. Indien het Lidmaatschap wordt opgezegd, vervalt het recht op de deelname van enige vorm van Dienst aangeboden door Dreams & Bulls.

 4. Het staat Dreams & Bulls vrij om het Lidmaatschap op te zeggen indien hiervoor gegronde reden voor ontstaat.

 5. Gegronde reden voor opzegging van het Lidmaatschap zijn onder andere, maar niet limitatief: schending van de door Dreams & Bulls aangegeven reglementen en/of richtlijnen, enige vorm van schade ontstaan door de gedraging van Consument, het niet voldoen aan een betalingsverplichting of de opgave van valse informatie.

 6. Bij opzegging van het Lidmaatschap door Dreams & Bulls, heeft Consument geen recht op de teruggave van (reeds voldane) gelden.

8. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Dreams & Bulls en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat betaald is ten tijde van aanschaf van het Lidmaatschap of betaling van een Dienst.

 2. Indien Dreams & Bulls aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 3. Indien Dreams & Bulls aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Dreams & Bulls bepaalde bedrag.

 4. Dreams & Bulls is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dreams & Bulls is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 5. Dreams & Bulls is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door partners van Dreams & Bulls.

 6. Dreams & Bulls is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dreams & Bulls aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dreams & Bulls toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

 8. Dreams & Bulls is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

 9. In geen geval is Dreams & Bulls aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) Dreams & Bulls.

 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dreams & Bulls.

9. Beleid bij Klachten

 1. Consument dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn, na ontdekking van een gebrek te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 7 dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Consument het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 2. Dreams & Bulls zal na bekendmaking van de klacht binnen 7 dagen contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken.

 3. Consument dient Dreams & Bulls altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt per gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.

 4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van Dreams & Bulls.

10. Privacy en gegevens van consumenten

 1. Dreams & Bulls conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie onze privacyverklaring voor meer informatie.

11. Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Dreams & Bulls ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Dreams & Bulls niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine,  epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.

 2. Dreams & Bulls heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.

 3. Indien Dreams & Bulls een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Consument zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

12. Conversie

 1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.

13. Nawerking

 1. Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

14. Strijdige clausules

 1. Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

15. Niet naleving Algemene Voorwaarden

 1. Indien Consument zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft Dreams & Bulls het recht om te weigeren verdere Diensten voor Consument uit te voeren.

16. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Consument en Dreams & Bulls, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

17. Forumkeuze

 1. De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft Dreams & Bulls het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Heeft u vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het onderstaande e-mailadres!

Hello@dreamsandbulls.com

KvK Nr. 76686604

Algemene Voorwaarden | Versie 2020